Menu

Контакт

Nikolai Pitšugov 50 68 119

Разработка района Леетсе

Главная

Leetse mõisa ja lähikinnistute detailplaneering paikneb Paldiski linnas Paldiski poolsaare idaosas Leetse pangal. Planeeritava maa -ala suuruseks on ca 40 ha.

 

Tegemist on osaliselt Paldiski linna kehtivat üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Vastavalt kehtivale üldplaneeringule hõlmab planeeringuala elamumaad ja looduslikku haljasmaad ning jääb looduskaitse aspektilt piirangu ja sihtkaitsevööndisse.

 

Detailplaneeringu koostamise aluseks on Paldiski Linnavalitsuse 26.01.2011 aasta korraldus nr 17 ning Linnavalitsuse poolt väljastatud lähteülesanne, mis tugineb Leetse Rannaküla OÜ detailplaneeringu algatamise taotlusele 26.04.2006 nr 174.

 

Detailplaneeringuga eesmärgiks on Leetse mõisakompleksi taastamine ning osaline elamukruntide laiendamine, avaliku ranna -ja puhkeala määramine ning sellega sobiva juurdepääsu kavandamine, mõisa ning ümbritseva maastikuga sobiva hoonestuse planeerimine sh ehitusõiguse, hoonestusalade, juurdepääsu ja taristu varustuse määramine, osaline maaüksuste sihtotstarvete muutmine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, kujade ja kaitsevööndite määramine ning keskkonnatingimuste seadmine.

Детали

Maa-ameti kitsenduste kaardirakenduste andmete kohasel on kinnistul järgnevad maakasutuse kitsendused: Pakri hoiuala ulatusega 2558 m2; Ranna või kalda ehituskeeluvöönd ulatusega 35890 m2 (25,7% ulatuses ehituskeeluvööndis); Veekogu kallasrada ulatusega 6968 m2; Ranna või kalda veekaitsevöönd ulatusega 14 323 m2; Ranna või kalda piiranguvöönd ulatusega 133 246 m2 ja Pakri maastikukaitseala piiranguvöönd ulatusega 137 222 m2;

 

Asukoht
Harjumaa, Paldiski linn (Paldiski linna keskus ca 5 km ja Tallinna kesklinn ca 50 km);
Hoone naabrus: piirkond on valdavalt hoonestamata. Piirkonna paikneb üksüksikelamu, Leetse mõis (peahoones säilinud välisseinad) ja endised sõjaväe hooned/rajatised)
Juurdepääs: kõvakatteta teelt, ligipääs Maa-alale on rahuldav;
Teeninduspunktide, koolide, lasteaedade ja kaupluste asukoht: ca 5 km kaugusel Paldiski linna keskuses;
Ühistranspordi asukoht: ca 5 km kaugusel Paldiski linna keskuses;
Parkimistingimused: kinnistu piires, parkimistingimused on rahuldavad;

 

Kinnistu
Kinnistu geomeetria: kinnistu on suhteliselt korrapärase kujuga;
Reljeef: suhteliselt tasane, väikese langusega mere suunas;
Haljastus, piirded: kõrghaljastus (mere poolses osas kaunid männid, sisemaa pool segamets). Piirded puuduvad;
Üldplaneering: Paldiski üldplaneeringu järgselt on planeeringuala juhtfunktsiooniks määratud elamumaa ja looduslik haljasmaa;
Detailplaneering: detailplaneering on menetlemisel (algatatud Paldiski Linnavalituse korraldusega nr. 17, 26.01.2011). Menetluses oleva detailplaneeringu järgselt on kinnistu planeeritavad ehitusõigused järgmised:
Täisehitusprotsent: max 5%
Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala: max 3000 m2
Sihtotstarve: 100% elamumaa
Kinnistu planeeritav suurus: 135 215 m2
Hoonete arv: max 12
Korruste arv: max 2 (max 9 m)

 

Menetluses oleva detailplaneeringu järgselt on võimalik olemasolevad hooned rekonstrueerida (hetkel kinnistul 12 hoonet ja amortiseerunud hoonete andmed on olemas ehitisregistris). Valdavalt on hoonetest säilinud vundamendid ja vundamendid koos välisseintega. Kuna detailplaneeringu järgselt ei ole võimalik kinnistut jagada, siis võimalik on 12 hoonet (suvilat-eramut) võõrandada näiteks kaasomanditena (1 ehitusõigusega kinnistuosa keskmine suurus ca 11 268 m2).

 

Kinnistu olulised osad: hetkel 12 amortiseerunud hoonet. Kuna olemasolevatel hoonetel väärtus puudub, siis hoonete kirjeldusi me ei ole eraldi välja toonud.

 

Tehnovõrgud
Veevarustus: puudub, planeeritud rajada puurkaev ja liitumispunktid välja ehitada planeeritavate hoonete juurde;
Kanalisatsioon: puudub, planeeritud lahendada lokaalselt;
Gaasivarustus:
Elektrivarustus: puudub, planeeritud liitumispunkt iga hoone juurde ja minimaalselt 3x16A, liitumistasu tasub arendaja;
Valgustus: puuduvad. Planeeritud kinnistule;
Teed: olemas kõvakatteta teed. Planeeritud kinnistu sisesed teed kõvakattega;
Soojavarustus: soojavarustus maa-alal lahendatakse individuaalkütte baasil;

Место нахождения

Дополнительная

  • Aadress - Harjumaa, Paldiski linn, Leetse tee 43
  • Katastritunnus - 58001:006:0043
  • Katastriüksuse suurus - 139 805 m2
  • Sihtosatarve - Tootmismaa 100% (hetkel)
  • Detailplaneering - algatatud, menetluses Hind - 1 400 000 €

Warning: file_get_contents(): Filename cannot be empty in /data01/virt16323/domeenid/www.omakodumaja.ee/htdocs/wp-content/themes/alexela/single-objektid.php on line 115